Llythrennedd Corfforol

Mae’r cloc yn tician; rydyn ni eisiau i bob plentyn fod yn hapus, yn iach ac yn hyderus, nawr ac ar gyfer eu dyfodol.                 

Gwaetha’r modd, heb y sgiliau, yr hyder a’r cymhelliant priodol i fod yn egnïol yn gorfforol, mae’r siawns o hyn yn llawer llai tebygol.

Dyma pam rydyn ni eisiau i bob plentyn fod yn llythrennog yn gorfforol. Mae yr un mor bwysig i ddyfodol person ifanc â darllen ac ysgrifennu.

Mae’n golygu y bydd plentyn yn cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol drwy gydol ei oes, ac yn cadw’n iach, gan gynnig llawer o fanteision a chyfleoedd eraill hefyd.         

Er mwyn helpu ein plant i fod yn llythrennog yn gorfforol, mae’n rhaid i ni weithredu nawr. Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae mewn helpu plentyn i ddarganfod beth mae’n gallu ei wneud, cyn iddo roi’r ffidil yn y to a mynd yn ddiog tu hwnt.

Beth yw Llythrennedd Corfforol?

Ystyr Llythrennedd Corfforol yw bod gan berson gatalog o sgiliau technegol a hefyd yr hyder a’r cymhelliant i gymryd rhan mewn llawer o chwaraeon a gweithgareddau corfforol amrywiol ym mhob cyfnod yn eu bywyd.

Mae’n rhoi iddynt bŵer i ddewis bod yn egnïol yn gorfforol ym mha ffordd bynnag maent yn ei ffafrio, heb ofni ‘rhoi cynnig arni’ a heb ddioddef o ddiffyg cymhelliant.                           

Ceir 4 elfen unigol sy’n gwneud i berson fod yn llythrennog yn gorfforol…

Sgiliau Corfforol  +  Hyder  +  Cymhelliant  +  Llawer o Gyfleoedd  =  Llythrennedd Corfforol.

Mae rhagor o wybodaeth am bob un o elfennau’r hafaliad llythrennedd corfforol yma ar gael isod.         

 

Sgiliau Corfforol

Pan mae plentyn yn dysgu darllen, mae’n dysgu’r geiriau i ddechrau, fel hyn, gwyn, bryn. Yn yr un modd, wrth i blentyn ddysgu sgiliau corfforol, mae’n dysgu sgiliau fel sut mae rhedeg, neidio, taflu a chadw cydbwysedd.

Wedyn mae’r plentyn yn rhoi’r geiriau at ei gilydd i greu brawddegau a’u darllen nhw. Yn yr un ffordd, mae’r sgiliau corfforol yn cael eu cysylltu â’i gilydd i greu symudiad ac i berfformio gweithgareddau fel beicio, nofio neu wneud naid drebl.     

I2 Ps

 

Hyder + Cymhelliant

Mae datblygu’r sgiliau priodol er mwyn rhoi cynnig ar unrhyw beth mewn amgylchedd hwyliog a diogel yn golygu y bydd plentyn yn tyfu i fyny’n mwynhau chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Bydd y profiadau cadarnhaol hyn yn galluogi i blant feithrin cymhelliant cynhenid, a hefyd hyder yn eu gallu, fel eu bod eisiau bod yn egnïol yn gorfforol bob amser. 

Byddant yn datblygu i fod yn oedolion sydd â’r sgiliau angenrheidiol i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol drwy gydol eu hoes, a’u mwynhau. Byddant yn gwneud hyn ar y lefel o’u dewis hwy, i hamddena neu’n gystadleuol.

Y rhan bwysig o’r elfen hon yw bod y plant yn cael profiadau cadarnhaol, hwyliog a diogel, gan ennyn eu cymhelliant naturiol pan maent yn ifanc ac yn fodlon rhoi cynnig ar unrhyw beth! 

I3 Cplusm

 

Llawer o gyfleoedd

Yn olaf, drwy ymarfer mae sicrhau perffeithrwydd ac i fod yn llythrennog yn gorfforol mae plant angen llawer o gyfleoedd i ymarfer eu sgiliau a chadarnhau eu profiadau cadarnhaol.Mae gan bawb: teulu, athrawon, gweithwyr chwarae, gweithwyr iechyd proffesiynol, hyfforddwyr, cyrff rheoli chwaraeon ac arweinwyr ifanc ran i’w chwarae i gyd mewn helpu plentyn i ddod yn llythrennog yn gorfforol. 

Gellir cynnal cyfleoedd i gefnogi’r datblygiad hwn gydag adnoddau fel Chwarae i Ddysgu ac Aml-Sgiliau a Champau’r Ddraig yn y cartref, yn yr ysgol neu yn y gymuned.             

 

I5 Lo

Sport Wales, Sophia Gardens, Cardiff CF11 9SW

Tel: 0300 300 3111
Fax: 0300 300 3108
Em-mail: info@sportwales.org.uk